4 doanh nghiệp gà màu lớn nhất Việt Nam

Chiếm tới 80 - 90% tổng đàn gà màu của nước ta phải kể đến: Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư, Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco, Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ và Công ty Gà giống Phùng Dầu Sơn.

http://www.nguoichannuoi.com/4-doanh-nghiep-ga-mau-lon-nhat-viet-nam-nd2068.html