GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH NGÀNH GIA CẦM VIỆT NAM

Những sản phẩm chất lượng tốt nhất liên quan đến ngành gia cầm như con giống, thức ăn, thuốc thú y, sản phẩm chế biến, chuồng trại, mô hình chăn nuôi… của các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi trong cả nước sẽ được tôn vinh thông qua Danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016”.

http://nguoichannuoi.com/gop-phan-day-manh-nganh-gia-cam-viet-nam-nd2398.html