Lịch dùng kháng sinh và Vitamin gà ta chọn lọc Minh Dư

Ngày
 tuổi
Loại thuốc Liệu trình Liều lượng Phòng bệnh Ghi chú
Kháng sinh Vitamin
1-3   Muti Vitamin 3 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
Tăng sức đề kháng
gà con vận chuyển 
đường dài
uống ban ngày
Vitamin C
Electrolyte
Đường Glucoza 1 uống chỉ 1 ngày
1-3 Colistin + Tylosin   3 1gam/2 lít Hô hấp, 
thương hàn, Ecoli
uống ban đêm
4-7   Muti Vitamin 4 1gam/2 lít    
Vitamin C
9   Vitamin K 3 1gam/1lít   Nếu có cắt mỏ
thì mới uống
11-13 Erofloxacin 50%   3 1gam/2.5 lí Thương hàn, Ecoli uống buổi sáng
Totrazuril   3 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
Cầu trùng uống buổi chiều
14-16   Muti Vitamin 3 1gam/2 lít    
Vitamin C
Electrolyte
20-22   Muti Vitamin 3 1gam/2 lít    
Vitamin C
Electrolyte
23-25 Amprolium   3 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
Cầu trùng  
27-29   Muti Vitamin 3 1gam/2 lít   Chỉ dùng khi chích vaccine cúm
Vitamin C
Electrolyte
30-32 Erofloxacin 50%     1gam/2.5 lít Thương hàn, Ecoli uống buổi sáng
Totrazuril     Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
Cầu trùng uống buổi chiều
34-36   Vitamin 3 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
   
35 Thuốc xổ giun sán   1 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
Xổ giun sán 
và phòng bệnh 
đậu đen
 
41-43   Vitamin 3 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
   
44-46 Erofloxacin 50%   3 1gam/2.5 lít Thương hàn, Ecoli uống buổi sáng
Amprolium   3 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
Cầu trùng uống buổi chiều
55-57   Muti Vitamin 3 1gam/ 3 lít    
Vitamin C
Electrolyte
58-60 Erofloxacin 50%   3 1gam/2.5 lít Thương hàn, Ecoli  
62-64   Vitamin 3 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
   
67 Thuốc xổ giun sán   1 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
Xổ giun sán 
và phòng bệnh 
đậu đen
 
69-71   Vitamin 3 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất
   
75-77 Erofloxacin 50%   3 1gam/2.5 lít Thương hàn, Ecoli  
80-82   Vitamin 3 Theo hướng dẫn 
nhà sản xuất