Nhân sự công ty

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật trình độ chuyên môn cao với 03 thạc sỹ, 17 đại học và 29 cao đẳng và trung cấp kỹ thuật. Hằng năm công ty tổ chức bồi dưỡng thêm kiếm thức về ngành gia cầm giúp cán bộ bắt nhịp phát triển của ngành gia cầm thế giới.

Giám đốc

Cán bộ quản lí

Nhân viên nhà máy ấp

Nhân viên trại chăn nuôi